اخبار: 

آگهی مزایده

شرکت گواه ( سهامي خاص) در نظر دارد تعداد 53 دستگاه انواع خودروي اوراقي و غير قابل شماره گذاري شامل ( اتوبوس – ميني بوس آرين – ون غزال – كاميونت آرنا – كشنده فوتون و .....) بصورت كلي و يكجا را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و بازدید از خودروهاي مورد مزایده از تاریخ درج آگهی تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1402/05/02  به آدرس تهران – کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج – مقابل شرکت شهاب خودرو – خیابان نخ زرین – خیابان شهید جلال مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 47972140 - 47972413 - 47972416 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله بدون ذکر دليل مختار است.